آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – یکشنبه ، ۲۲ دی ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : یکشنبه ، ۲۲ دی ۱۳۹۸

MP18-L44R-SCDM-TRVC-I2QJ
I3XU-QEIX-1QMB-7EOZ-O9WV
4FGV-2RLD-Q4U3-J8VN-LZXZ
PPHD-8L11-AQO5-S9DB-LCDW
ZJZS-KIED-5WZX-UCW8-82JG

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

2QHH-69QN-WO78-RNPX-OF0F
SBBF-GA9Z-I2JF-5A5G-GZ6V
7EFX-J09S-WDIP-I5FG-RTRL

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

47G2-WN00-TN4K-BE8C-6PVL
63XA-3FL8-L6HX-R37R-NAEU
0C1S-YBMF-D0LF-VH2R-SLSC
PZPU-Y97Z-8NOX-BVG6-L7N5
L2LN-0XAK-58WA-E1NJ-OM9M

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

FDIH-YMRZ-GSFC-4WGV-73F5